"Dva roky JINAK" 2018 - 2020


 

Projekt „Dva roky JINAK“ byl podpořen z Operačního programu zaměstnanost z Evropského sociálního fondu v rámci výzvy Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce. Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007654.

 

DVA ROKY JINAK

Ani jsme se nenadáli a JINAK už existuje 7 let :) Co se nám podařilo? Vybudovali jsme kvalitní sociální služby na řadě míst Moravskoslezského kraje, vzděláváme pracovníky sociálních služeb i lidi s postižením, realizujeme besedy na školách a klientské audity v pobytových službách ... a celou řadu dalších aktivit, kterými podporujeme normální život lidí s mentálním znevýhodněním nebo duševním onemocněním.

Dva roky JINAK byl projekt, který nás podpořil v dalším směřování. Během dvou let jsme v rámci projektu získali podporu v nastavení kvality a efektivity procesů, které se ve službách dějí, pracovníci získali podporu formou kvalitního cíleného vzdělávání a supervize a v neposlední řadě vznikl s podporou kouče strategický plán směřování naší organizace na příštích 5 let.

Můžeme konstatovat, že projekt byl beze zbytku naplněn. V rámci projektu byly zrealizovány:

  • 2 pětidenní procesní audity,
  • 4 jednodenní akreditované kurzy,
  • 5 odborných workshopů,
  • 64 hodin manažerské supervize,
  • 64 hodin případové supervize,
  • 30 hodin podpory koučem,
  • bylo prostřednictvím jednotlivých aktivit projektu bagatelně podpořeno 10 pracovníků,
  • byl zpracován 1 strategický plán

Již nyní je zřejmé, že za finanční podpory Evropského sociálního fondu se nám podařilo zrealizovat projekt, který má významný dopad na kvalitu realizace jednotlivých sociálních služeb poskytovaných JINAK, z. ú. Pracovníci identifikovali silné a slabé stránky služeb, které poskytují, dostali odbornou podporu formou vzdělávání, metodické podpory a supervizí a všechny výstupy se promítly do kvalitního strategického plánu, který podpoří organizaci v řízeném a zejména udržitelném rozvoji.

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15